Upozornění pro nájemníky,

kteří používají ve svých pronajatých nebytových prostorech vytápění různými tepelnými spotřebiči. 

Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z některé uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

GDPR

Prohlášení

o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR)

I. Správce osobních údajů

Společnost AREÁL KAHAN OSTRAVA, s.r.o., Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, DIČ:CZ26979870, je od 29.8.2005 zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41162 ( dále jen správce ) Vás tímtov souladu s čl.12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jíného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

- Přímo od subjektů údajů

- Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence ( např. obchodní rejstřík,

  živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, e-maily, telefon, webové stránky,

  sociální sítě, vizitky apod.)

IV. Kategorie osobních údaj, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci

- subjektu údajů ( např. Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu,     adresa firmy, IČ, DIČ ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů ( např. kontaktní adresa, číslo telefonu nebo mobilu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) popisné údaje ( např. Bankovní spojení )

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a zpracované v rámci uděleného

  souhlasu ze strany subjektu údajů ( zpracování fotografií, použití osobních údajů

  za účelem personálních řízení aj. )

V. Kategorie subjektů údajů

- zákazník správce

- zaměstnanec správce

- dodavatel služby

- jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

- správce

- obchodníci

- finanční ústavy

- účetní firmy

- veřejné ústavy

- zpracovatel

- státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými

  právními předpisy

VII. Účel zpracování osobních údajů

- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

- jednání o smluvním vztahu

- plnění smlouvy

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených ( např. vymáhání pohledávek správce )

- archivnictví vedené na základě zákona

- plnění zákonných povinností ze strany správce

- ochrana životně důležitých zájmu subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, doporučenými dopisy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Zprávce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s vyjímkou zákonem stanovených případu, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst- 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údaju zpracovávat tyto údaje:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt

  údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost

  tohoto subjektu údajů

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce

  nevztahuje

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmu subjektu údajů,

- nebo jiné fyzické osoby.

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo

  při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmu příslušného správce či třetí

  strany, kromě případu, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní

 práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektu údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na         přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

- účelu zpracování

- kategorii dotčených osobních údajů

- příjemci nebo kategorie přijemců, kterým osobní údaje byly nebo budou

  zpřístupněny

- pánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

- pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k

  automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování  jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat správce o vysvětlení

- požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o

  blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů

- Je.li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní

  neprodleně závadný stav

- nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt

  údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních

  údajů.

- postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem

  na dozorový úřad přímo

- správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu

  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuté informace.

  Správce osobních údajů

AREÁL KAHAN OSTRAVA, s.r.o.